Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, na jakich Geraton Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-540 Trzebinia Piłsudskiego 137, NIP 6282283293 („Spółka”, „Geraton Auto”) , jako administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe na stronie internetowej oraz serwisie internetowym należących do Spółki.

1. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony lub serwisu (w tym sklepu) internetowego Spółki zwanych dalej „Użytkownikiem”. Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony lub Serwisu.

1.1. Korzystanie ze Stron

Użytkownicy uzyskują dostęp i korzystają ze Strony na zasadach określonych w Regulaminie. Podczas korzystania ze Strony www, Geraton Auto może zbierać następujące dane o Użytkowniku jak: adres IP, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj używanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, preferencje językowe, dane nawigacyjne (w tym informacje o linkach, w które klika Użytkownik), informacje o preferencjach (np. odnośnie cookies lub działań marketingowych)

1.2. Zakładanie i utrzymywanie kont w Serwisach

W celu korzystania z Serwisu, założenia indywidualnego konta w Serwisie oraz uzyskiwania do niego dostępu (jeśli taka opcja została przewidziana w Serwisie), Użytkownik podaje swoje dane, np. imię, nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania), numer telefonu, e-mail, nick oraz hasło do logowania się do Serwisu, a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

1.3 Analizy i badania

W przypadku korzystania ze Strony i Serwisu okreslone dane mogą być zbierane na naszych serwerach w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Strony i Serwisu, tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony i Serwisu.

2. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Geraton Auto podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, tj. Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • w celach związanych z realizacją umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. umów na korzystanie ze Strony i Serwisu, w tym prowadzenia kont założonych w Serwisie), w tym wykonania zobowiązań z niej wynikających tj. w celach niezbędnych do realizacji zawartej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • w celu przesyłania informacji marketingowych oraz wszelkiego rodzaju ofert oraz informacji związanych z działalnością Spółki na podstawie zgody Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[I]):
  • w celu realizacji umowy o współpracę lub już zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką;
  • w celu przesłania oferty lub przedstawienia informacji odnośnie oferty Spółki;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Geraton Auto (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, realizację współpracy lub podjęcie niektórych działań np. prowadzenie konta w Serwisie lub zapewnienia dostępu do Serwisu.

5. Przekazywanie danych do innych podmiotów

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Geraton Auto, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Jednocześnie nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza teren Polski oraz krajów UE.

6. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Geraton Auto, jako administratora danych osobowych, związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

7. Uprawnienia / Sprzeciw / Skarga

W zakresie w jakim Geraton Auto przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii. Jednocześnie w każdym momencie mogą Państwo zażądać usunięcia danych lub ich sprostowania oraz poprawy. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinien usunąć konto i zaprzestać korzystania ze Strony i Serwisu.

Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki cookies

Zasady zarządzania plikami cookies zawarto w odrębnym do dokumencie, tj. Polityce Plików Cookies.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Spółkę do Polityki Prywatności w przyszłości będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której Użytkownicy zostaną zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na Stronie internetowej przedsiębiorstwa.

10. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych do kontaktu:

Dane kontaktowe Spółki:

Geraton Auto Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia, Piłsudskiego 137
e-mail: dane.osobowe@geraton.pl